Algemene voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 61285757.

Algemene voorwaarden Psychiater Consult B.V.

Artikel 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “Psychiater Consult B.V. ”, gevestigd te Amstelveen, Asserring 188d, 1187 KL en een wederpartij, hierna te noemen “de opdrachtgever”.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Psychiater Consult B.V.  werkzaam zijn en/of door Psychiater Consult B.V. zijn ingeschakeld.
 3. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Psychiater Consult B.V. afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door Psychiater Consult B.V. schriftelijk bevestigd.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met Psychiater Consult B.V.

Artikel 2.

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van Psychiater Consult B.V.  aan de Opdrachtgever, dan wel op het moment dat Psychiater Consult B.V.  feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 2. Psychiater Consult B.V.  kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, welke dan onder eigen verantwoording de werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 3.

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij schriftelijk door Psychiater Consult B.V.  zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 4.

 1. Afspraken voor een psychiatrische rapportage, psychiatrisch consult, neuropsychologisch onderzoek, psychologische consult of psychodiagnostisch onderzoek, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het consult wordt een annuleringstarief van 335,00 euro in rekening gebracht.
 2. De persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”, dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 30 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de opdrachtgever het no-show-tarief verschuldigd. Wanneer de betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd is, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
 3. Het tarief voor een psychiatrische expertise, psychiatrisch consult, psychologisch consult, neuropsychologisch onderzoek of psychodiagnostisch onderzoek wordt vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
 4. Genoemde tarieven zullen jaarlijks per 1 januari op basis van de index CAO-Ionen, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek, worden geïndexeerd. De ontwikkeling van deze index over de periode januari tot en met december van het voorgaande kalenderjaar geldt daarbij als referentieperiode voor het vaststellen van de hoogte van de indexering. Deze indexering geldt ook, indien aan de opdrachtgever niet vooraf separaat hiervan mededeling is gedaan.

Artikel 5.

 1. Psychiater Consult B.V. draagt er zorg voor dat de rapportage binnen twee tot drie weken na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever wordt doorgegeven.
 2. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, en slechts wanneer daar aanleiding toe is, zal de behandelend specialist van Psychiater Consult B.V.  de oorspronkelijke (huis)arts over de uitslag informeren.
 3. De door Psychiater Consult B.V.  opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 6.

 1. Psychiater Consult B.V. draagt zorg voor een “betrokkenen administratie”. Psychiater Consult B.V. bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een medisch dossier. Een verzoek om inzage van zijn (haar) medische dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door Psychiater Consult B.V. verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.
 2. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens van de betrokkene juist zijn. Psychiater Consult B.V. kan daarbij de betrokkene om legitimatie vragen.
 3. Terzake het medisch dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen.

Artikel 7.

 1. De kosten van de arts, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 jo 466 lid 5 BW.

Artikel 8.

 1. Consulten worden per consult door Psychiater Consult B.V. aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Alle door Psychiater Consult B.V. in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.
 3. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van Psychiater Consult B.V. door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 4. Indien het verschuldigde niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.
 5. Indien de opdrachtgever jegens Psychiater Consult B.V. in verzuim is, is hij verplicht Psychiater Consult B.V. de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een minimum van € 162,75.

Artikel 9.

 1. De aansprakelijkheid van Psychiater Consult B.V. voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Psychiater Consult B.V. beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht de schade betrekking heeft.
 3. Psychiater Consult B.V. zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Psychiater Consult B.V. is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 4. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat Psychiater Consult B.V. aansprakelijk is voor fouten van de door Psychiater Consult B.V. ingeschakelde derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Psychiater Consult B.V. – dan wel een door Psychiater Consult B.V. ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – ter zake iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokkene of andere derden met betrekking tot de door Psychiater Consult B.V. verrichte diensten.
 6. Psychiater Consult B.V. – dan wel een door Psychiater Consult B.V. ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, een en ander in de ruimste zin des woord.
 7. Psychiater Consult B.V.- dan wel een door Psychiater Consult B.V. ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – kan nimmer aansprakelijk worden geacht in geval van overmacht.
 8. In geval de betrokkene naar aanleiding van de uitgevoerde keuring een klacht tegen Psychiater Consult B.V. indient – dan wel tegen een door Psychiater Consult B.V. ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – komen de kosten die dit voor Psychiater Consult B.V. met zich meebrengt in eerste instantie direct voor rekening van de opdrachtgever die hiervoor van Psychiater Consult B.V. een factuur ontvangt. Eerst wanneer de klacht in laatste instantie gegrond is verklaard, zal Psychiater Consult B.V. deze kosten aan de opdrachtgever terugbetalen.
 9. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Psychiater Consult B.V. en/of van haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.

Artikel 10.

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn.. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal Psychiater Consult B.V. alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 11.

 1. Op elke overeenkomst tussen Psychiater Consult B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Psychiater Consult B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en Psychiater Consult B.V., waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.